14 câu đố tiếng Anh về khoa học tự nhiên

Câu đố tiếng Anh (English riddles) có nghĩa là 1 dạng câu hỏi hay cụm từ có 2 nghĩa hay có nghĩa ẩn, được nêu ra để thử thách người khác tìm ra câu trả lời. Câu đố có 2 dạng: dạng 1 là “bí ẩn“, là nội dung diễn giải ở dạng ẩn dụ mà người giải câu đố cần tư duy và tính sáng tạo để tìm được đáp án, và dạng thứ hai là “câu hỏi hóc búa”, là các câu hỏi dựa trên các ảnh hưởng của chúng với cách nói chế giễu ở câu hỏi hoặc câu trả lời.

nhung-cau-do-tieng-anh

Video câu đố tiếng Anh về khoa học tự nhiên

Câu đố và đáp án (nhấn vào dấu để xem đáp án)

Quiz 1: I touch your face, I’m in your words, I’m lack of space and beloved by birds. What I am?

I am “air”.

Quiz 2: What can you catch but not throw?

It’s a cold.

Quiz 3: Large as a mountain, small as a pea – Endlessly swimming in a waterless sea.

They are asteroids.

Quiz 4: First you see me in the grass dressed in yellow gay; next I am in dainty white, then I fly away.

I am dandelion.

Quiz 5: It cannot be seen, cannot be felt – Cannot be heard, cannot be smelt. It lies behind stars and under hills – And empty holes it fills. It comes first and follows after – Ends life, kills laughter.

It’s “darkness”.

Quiz 6: What breaks but never falls?

It’s “dawn”.

Quiz 7: The Pearls of night, stolen in clearest light of day.

It’s “dew”

Quiz 8: What falls but never breaks?

It’s “dust”.

Quiz 9: You will find him in the mountains
And you’ll find him in the creek
He has no mouth –
Yet he speaks in every tongue
He has no ears –
And yet will answer every cry
Always having the final word

It’s “echo”.

Quiz 10: A thousand colored folds stretch toward the sky,
Atop a tender strand,
Rising from the land,
‘Til killed by maiden’s hand,
Perhaps a token of love, perhaps to say goodbye.

They are “flowers”.

Quiz 11: What has roots as nobody sees, Is taller than trees, Up, up it goes, And yet never grows?

It’s “a mountain”.

Quiz 12: Can run but never walks, Has a mouth and never talks, Has a head but never weeps, Has a bed but never sleeps.

It’s “a river”.

Quiz 13: Walks in the wind,
But stand where there’s moist,
Counts time, stops clocks,
Swallows kingdoms, gnaws rocks.

It’s “sand”.

Quiz 14: What grows when it eats, but dies when it drinks?

It’s “fire”.

Các bạn đã trả lời được bao nhiêu câu đố tiếng Anh trên? Hy vọng là các bạn có thể trả lời tất cả mọi câu đố này nhé!

Nếu các bạn cần thêm các tài liệu học tập và giải trí thì hãy tìm ở đây nhé!

Spread the love